Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Inspekcje konwencyjne

IMO

Działalnością zarobkową człowieka o najbardziej międzynarodowym charakterze jest bez wątpienia żegluga. Ponad 90 procent światowego handlu korzysta z usług żeglugi, dzięki której możliwy jest przewóz w bezpieczny sposób ogromnych ilości ładunków przy optymalnych kosztach.

Każdy statek pozostaje w skomplikowanym układzie zależności pomiędzy właścicielem, armatorem, czarterującym, różnego rodzaju firmami zarządzającymi (zarząd eksploatacyjny, zarząd załogowy itp.) i ubezpieczeniowymi. Równocześnie, w trakcie wielu lat statek eksploatowany jest pomiędzy portami wielu krajów, w których obowiązują odrębne przepisy prawne, często bardzo różniące się od przepisów obowiązujących w kraju rejestracji. Zaistniała zatem potrzeba opracowania i wprowadzenia międzynarodowych standardów ( norm) służących do regulacji różnych aspektów działalności żeglugowej. Warunkiem efektywnego przestrzegania tych norm jest ich akceptacja i przyjęcie jako obowiązujące przez wszystkie kraje uczestniczące w międzynarodowej wymianie handlowej drogą morską.

Pierwsze porozumienia morskie zawarto w XIX wieku, jednak dopiero katastrofa Titanica w roku 1912 doprowadziła do ustanowienia pierwszej normy o rzeczywiście międzynarodowym charakterze. Norma ta, która z czasem nazwana została konwencją, stanowi do dziś najważniejsze porozumienie odnoszące się do bezpieczeństwa na morzu. Jest to międzynarodowa konwencja dotycząca bezpieczeństwa życia na morzu - SOLAS (Safety of Life at Sea).

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO - International Maritime Organisation) została założona na mocy konwencji przyjętej w  Genewie w roku 1948, a pierwsze posiedzenie IMO odbyło się w roku 1959. Zadanie tej organizacji zdefiniowano jako działanie na rzecz rozwijania i utrzymywania struktury legislacyjnej obejmującej całokształt spraw dotyczących żeglugi. Obecnie jej zadania obejmują bezpieczeństwo, ochronę środowiska, aspekty prawne, współpracę techniczną, ochronę (portów i statków) jak i efektywność żeglugi.

IMO jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze 167 krajami członkowskimi i trzema członkami stowarzyszonymi. Organizacja ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i zatrudnia ponad 300 pracowników z wielu krajów. Wyspecjalizowane komitety i podkomitety IMO pracują nad aktualizacją istniejących przepisów, opracowują nowe normy, sposoby ich wdrażania i przyjmowania przez kraje członkowskie. W spotkaniach IMO uczestniczą eksperci w dziedzinie zagadnień żeglugowych reprezentujący zarówno instytucje rządowe krajów członkowskich jak i organizacje międzyrządowe i pozarządowe.

Rezultatem działalności IMO są konwencje międzynarodowe, które wraz z setkami rekomendacji regulują każdy aspekt życia na morzu. Są to między innymi zasady mające na celu zapobieganie wypadkom, obejmujące standardy dotyczące konstrukcji statku, jego wyposażenia, obsługi i umiejętności załóg. Podstawowe porozumienia obejmują konwencje SOLAS, MARPOL (dotyczącą zapobiegania zanieczyszczeniom na morzu powodowanym przez statki) oraz STCW (dotyczącą standardów szkoleń i treningów dla załóg statków).

IMO odgrywa kluczową rolę w ochronie życia na morzu i ochronie środowiska morskiego. Misja organizacji wyrażona jest mottem:

„Bezpieczna i Efektywna Żegluga po Czystych Oceanach”

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.